Good Encryption Schemes


Moni Naor
created Tue Nov 14 13:30:48 PST 2000